Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119) zwanym dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów SPINS z siedzibą: ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn.

  1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia i/lub wykonania umowy / zlecenia / zamówienia z Spółdzielnia Inwalidów SPINS
  2. Przetwarzanie podanych danych jest niezbędne do wykonania umowy / zlecenia / zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązki podatkowe).
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pani / Pana zgodą na (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy / zlecenia / zamówienia. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie ma możliwości zawarcia lub wykonania umowy / zlecenia / zamówienia.
  4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółdzielnia Inwalidów SPINS tj. biura rachunkowe, przedsiębiorstwa zapewniające obsługę IT, kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani / Pana dane nie będą podlegały w żadnym zakresie procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy / zlecenia / zamówienia oraz po jej / jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń, a jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższych terminów przechowywania dokumentacji, przez ten dłuższy czas.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani / Panu jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługują prawa do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia swoich danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów „SPINS” w 19-230 Szczuczyn, ul. Kilińskiego 19A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153547. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: – podjęcia działań przed zawarciem umowy, – zawarcia umowy, – realizacji zawartej umowy, – rozpatrzenia reklamacji i skarg, – ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, – wystawiana i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres: – obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, – niezbędny do dochodzenia roszczeń, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Powołano Administratora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się: telefonując pod numer: 86 273 51 28 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, pisząc na adres mailowy: spins.szczuczyn@wp.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.